Tuotamme henkilöstöhallinnon tarpeisiin räätälöityjä tietojärjestelmiä.

Tuotteidemme kehittämisessä panostamme erityisesti asiantunteviin sisältöihin ja helppokäyttöisyyteen. Näin sovellukset ovat tehokkaita, luovia ja ennen kaikkea käytännössä toimivia.
Vuosien aikana meille on kertynyt laaja kokemus HR-järjestelmien toteutuksesta erilaisten yritysten kanssa, joten meidän tuloksentekotyökaluilla henkilöstö pidetään motivoituneena ja innostuneena.

Kaikki järjestelmät toteutetaan SaaS-palveluna, joten mitään ohjelmistoasennuksia sinun ei tarvitse tehdä koneellesi.
WellWorksin tuotteet ovat modulaarisia, eli ne keskustelevat tarvittaessa keskenään.


AvainMittari

AvainMittari on sähköinen muutostarpeiden kartoitusohjelma yrityksille ja yhteisöille. Ohjelman avulla arvioidaan yrityksen arjen toimintakäytänteet ja määritetään niistä nousevat muutostarpeet. Toistuvien mittausten avulla muutosta voidaan hallitusti seurata ja arvioida tavoitteiden mukaisesti. Kehitystoimintaa voidaan tehostaa arvioimalla kehitystoimenpiteiden vaikuttavuutta yksikkö-, tiimi- tai osastokohtaisesti. Ohjelma on tarkoitettu yrityksille ja yhteisöille, joilla on tarvetta kehittää omia toimintatapojaan. Yhtä lailla sitä voivat käyttää yritys- ja muutoskonsultit.

Lue lisää

AvainMittari on helppokäyttöinen työyhteisöjen toimintatapojen avaamistyökalu. AvainMittarin tarkoitus on auttaa yrityksiä ja yhteisöjä arvioimaan arkensa toimintakäytänteitä ja niistä nousevia muutostarpeita. Ohjelman sisältö on kehitetty yhdessä opetusalan ammattilaisten kanssa. Ohjelman sisältö perustuu oppivan yrityksen teorioihin (Pedler, Burgoyne ja Boydell). Ohjelman tavoitteena on muokata yhteisön rakenne toimintaympäristönsä muutostarpeita paremmin vastaavaksi. AvainMittari ei etsi syyllisiä, vaan auttaa löytämään ratkaisuja.

AvainMittarin avulla selvitetään nopeasti yrityksen tämän hetken kokonaistilanne ja avataan muutostarpeet vaikka yksikkö- tai tiimitasolle asti. Selkeiden raporttien avulla nähdään yhdellä silmäyksellä, missä näitä muutoksia tarvitaan.

AvainMittari-ohjelman avulla selvitetään:

 • yhteisön kehittäminen
 • oma osallistuminen yhteiseen suunnitteluun
 • oppimisilmapiiri
 • omat kehittymismahdollisuudet
 • viestintä
 • voimavarat ja seuranta
 • sisäinen vuorovaikutus
 • palkitseminen
 • yhteisön jäsenet ympäristön oppimislähteiden hyödyntäjinä
 • yhteisöjen välinen oppiminen
 • yhteisön kehittämistä mahdollistavat ja tukevat rakenteet

Neljän isomman osa-alueen mukaan (tulosraportti: osa-alueet):

 • yhteisön kehittäminen kokonaisuutena
 • oppiminen
 • toiminnan vapaus ja vastuu
 • yhteistyö ja vuorovaikutus

Sekä työyhteisön perusolettamusten näkökulmasta havainnollisina nelikenttinä:

 • työyhteisön tehtävään sitoutuminen
 • työyhteisössä esiintyvät intressit
 • yhteisön identiteetti

Yritys tai yhteisö voi tilata käyttöönsä yhden tai useamman AvainMittari-kartoituksen. Kaikki sovellukset toimivat SaaS (Software as a Service) -palveluina, eli ohjelmat toimivat internetselaimen avulla. Yrityksen ei näin tarvitse tehdä mitään omia laite- tai henkilöinvestointeja, minkä vuoksi SaaS on helppo ja kustannustehokas tapa saada WellWorks-ohjelmistot käyttöönsä.

AvainMittari-aloituspaketti sisältää kaiken tarvittavan aina prosessin määrittelystä tulosten purkamisen ja jalkauttamisen konsultointiin.

Aloitejärjestelmä

Aloitejärjestelmä tekee aloitteiden tekemisestä ja käsittelemisestä helppoa. Kun yrityksen aloitetoiminta on hyvin järjestetty, uusia innovaatioita syntyy jatkuvasti ja työprosessit kehittyvät. Tällä tavoin organisaatio kehittyy kuin itsestään – työntekijöidensä voimin. Järjestelmän avulla keräätte tehokkaasti ideoita ja parannusehdotuksia arjen toimintanne tehostamiseen.

Tutustu esitteeseen

Lue lisää

Aloite-järjestelmä on tehokas ja älykäs palvelu, jolla voi tehdä ja käsitellä aloitteita ja JP-esityksiä helposti ja nopeasti. Saadut aloitteet ovat korvaamaton apu yhteisönne toimintaa ja palveluita kehitettäessä. Työkalun avulla henkilökunnan mielenkiinto oman työn kehittämiseen kasvaa.

Helppoa ja yksinkertaista
Aloite-työkalu muotoutuu yrityksenne aloite- ja JP-tarpeita vastaavaksi. Sen avulla voidaan luoda hyvin yksinkertainen tai monitahoinen aloitejärjestelmä. WellWorks räätälöi järjestelmän tarpeisiinne sopivaksi ja toimivaksi kokonaisuudeksi, jopa yrityksenne graafista ilmettä vastaavaksi. Aloitetoiminnan ylläpitäminen ajan tasalla on helppoa, sillä aloitteiden käsittely toimii ennalta suunnitellulla tavalla automatisoiden toimintaan liittyviä rutiinitehtäviä.

Kattava raportointi
Jokainen tehty aloite tai JP-ehdotus tallentuu suoraan tietojärjestelmään. Reaaliaikaiset raportit sisältävät yksityiskohtaisten tilastojen lisäksi yhteenvedon ja taulukoita. Aloitejärjestelmän tuloksia voidaan tarkastella monipuolisina kokonaisraportteina tai yksikkökohtaisesti.

Aloitteiden tekeminen
Aloitteiden tekeminen on helppoa, koska yksi kuva voi joskus kertoa enemmän kuin tuhat sanaa. Aloitteen voi tehdä vaiheittain: napataan kännykällä kuva aloitetta koskevasta kohdasta ja lähetetään se järjestelmään ja täydennetään sitä myöhemmin. Aloitteita voi tehdä yksin tai ryhmässä omalla nimellään tai anonyymisti. Näin aloitteiden tekemisen kynnys madaltuu.

Hallitse aloitteita
Aloitteet listautuvat ja päivittyvät. Pysytte helposti ajan tasalla. Kaikki käsittelyn vaiheet päivittyvät lokikirjastoon, josta käsittelyn etenemistä voi seurata reaaliaikaisesti. Järjestelmä lähettää käsittelyyn osallistuville henkilöille ilmoitukset automaattisesti tehtävistä. Järjestelmä voi lähettää myös muistutuksia, jos asiat jäävät roikkumaan liian pitkäksi ajaksi.

Aloitteiden selaaminen
Aloitteiden selaaminen tuo esille uudet ideat ja jatkuvan parantamisen ehdotukset henkilöstön tietoon. Läpinäkyvä, eri käsittelyvaiheiden reaaliaikainen seuraaminen herättää kiinnostusta ja lisää mielenkiintoa yrityksen ja oman työn kehittämiseen. Seuraamalla käsittelyprosesseja omien aloitteiden ja parannusehdotusten tekemisen kynnys madaltuu ja kehittämisaktiivisuus paranee.

HR-rekisteri

Henkilörekisteriä käytetään organisaation henkilötietojen ylläpitoon HR-Master Datana. Henkilörekisteri on HR-työkalujen ydin, johon kaikki henkilöä koskevat tiedot tallentuvat automaattisesti. Asiakas valitsee aina, mitä tietoja henkilökortissa halutaan kerätä.

Lue lisää

Henkilörekisterin avulla:

 • hallinnoidaan henkilön tietoja
 • lisätään/poistetaan/muokataan käyttäjiä
 • henkilörekisterin henkilökorttiin voidaan tallentaa henkilöön liittyviä lisätietoja ja tiedostoja, esimerkiksi CV ja työsopimus, henkilörekisterin raportit muokataan tarpeen mukaan
 • vakiona ovat esimerkiksi sukupuolijakaumaraportit, ikäjakaumat, merkkipäivät sekä muut perusraportit henkilöstötilinpäätöstä varten
 • henkilörekisteri jakaa tietoa muiden WellWorksin moduulien kanssa, henkilörekisteri voi toimia myös yrityksen sisäisenä puhelinluettelona (linkki intranettiin)

Kehityskeskustelu

Kehityskeskustelujärjestelmä on henkilöstön ja organisaation kehittämiseen tarkoitettu kokonaisvaltainen ratkaisu. Ohjelma on tarkoitettu yrityksen henkilöstöjohtajille, jotka todella haluavat kehittää organisaationsa toimintaa. Ohjelma mahdollistaa yrityksissä käytävien kehityskeskustelujen tehokkaan hyödyntämisen. Internetissä toimivan kehityskeskustelujärjestelmän avulla organisaation kehityskeskusteluista tehdään läpinäkyviä ja tavoitteellisia.

Lue lisää

Kehityskeskusteluissa jauhetaan vuodesta toiseen samoja asioita, koskaan mikään ei muutu, hukkaan heitettyä aikaa koko touhu – ei välttämättä.

Kehityskeskustelujärjestelmän avulla keskustelut pidetään keskusteluina, vaikka sähköisyys on mukana ohjaamassa ja dokumentoimassa etenemistä. Järjestelmän avulla keskustelut käydään esimerkiksi niin, että rauhallisessa paikassa seinälle heijastetaan videotykillä keskustelujärjestelmä ja keskustelua käydään järjestelmän ohjaamana.

Kehityskeskustelun avulla poimitaan henkilöstössä piilevä hiljainen tieto sekä tehdään tarkat eläköitymis- ja koulutussuunnitelmat.

Hyvin sujuneet kehityskeskustelut auttavat yritystä sijoittamaan oikeat ihmiset oikeisiin paikkoihin, strategian jalkauttamista voidaan seurata reaaliaikaisesti, työhyvinvointi lisääntyy, yhteisöllisyys kasvaa, innovaatiokyvykkyys paranee ja hiljaista tietoa saadaan talteen. Ohjelma koostaa keskustelujen pohjalta selkeät raportit, joiden avulla yrityksen toimintaa voidaan suunnata ja asetettuihin tavoitteisiin palata. Näin yritysjohto saa suoraan reaaliaikaisen käsityksen yrityksen tilanteesta.

Ohjelman tavoitteena on saada kehityskeskusteluissa esiin tuleva tieto näkyväksi osaksi yrityksen kehittämissuunnitelmaa. Kehityskeskustelu läpivalaisee kattavasti yrityksen tämän hetkisen tilanteen.

Kehityskeskustelujärjestelmä on täysin yhteensopiva muiden WellWorksin tuotteiden kanssa. Tämä tarkoittaa sitä, että tarpeen mukaan siihen voidaan liittää vaikkapa Osaamiskartoitus tai henkilökohtaisen palkanlisän laskujärjestelmä.

Ohjelman sisältö räätälöidään asiakkaan tarpeisiin sopivaksi, organisaation eri käyttäjäryhmien mukaan. Järjestelmää voidaan käyttää eri kielillä.

Ohjelman koostamat raportit ovat kattavat:

 • henkilöiden yksittäiset raportit
 • osasto-, tiimi- ja yrityskohtaiset raportit
 • osaamisennusteet ja koulutustarpeet
 • aikaraportit: paljonko keskusteluihin käytetään aikaa, mitkä asiat yhteisössä puhuttavat
 • tavoitteiden seurantaraportti
 • rekrytointitarpeet
 • eläköitymisraportit

Kehityskeskusteluun voidaan lisäksi sisällyttää työn vaativuuden arviointijärjestelmä sekä suoritusten arviointiosio.

Koulutusportaali

Koulutusportaali on internetissä toimiva, helppokäyttöinen työkalu, jonka avulla yrityksen johto pysyy ajan tasalla työntekijöidensä koulutuksista. Ohjelma tarjoaa selkeät, reaaliaikaiset raportit ja tilastot menneistä ja tulevista koulutuksista sekä luvanvaraisista koulutustarpeista. Järjestelmää voidaan käyttää myös koulutusten vaikuttavuuden ja koulutuksista aiheutuvien kustannusten seurantaan. Ohjelma auttaa yrityksen henkilöstöä ja heidän kanssaan työskenteleviä HR-asiantuntijoita tai koulutuspalvelujen järjestäjiä arvioimaan osaamisen kehittämistä ja koulutustarpeita yrityksessä. Ohjelma on tarkoitettu yrityksille ja yhteisöille, jotka haluavat yhtenäistää koulutusprosessejaan sekä olla jatkuvasti ajan tasalla organisaation koulutusrekistereistä ja koulutustarpeista.

Lue lisää

Koulutusportaali on sähköinen järjestelmä henkilöstön koulutusrekisterin ylläpitämiseen ja yhtenäistämiseen. Rekisteriohjelman avulla lisätään muun muassa koulutukset henkilöille, määritellään pakolliset koulutukset ja koulutusten voimassaoloajat.

Järjestelmän avulla koulutusten organisointia voidaan tehostaa resurssien paremmalla kohdentamisella, rutiinitoimenpiteiden vähentämisellä sekä mahdollistamalla pitkäjänteinen koulutusten suunnittelu budjetoinnin ja raportoinnin avulla. Organisaation ja sen jokaisen jäsenen koulutukset ja koulutustarpeet saadaan havainnollisesti näkyviin monipuolisina ja reaaliaikaisina raportteina. Hakutoiminnot auttavat haluttujen asioiden löytämisessä ja koulutusresurssien suuntaamisessa. Kun tiedetään, mitä osaamista organisaatiossa tarvitaan, mitä siellä on ja miten sitä hankitaan lisää, on tie määrätietoiselle kehitystyölle auki. Lisäominaisuuksina on omaehtoisten koulutusten lisääminen, ilmoittautumiset, palautekyselyt ja muiden koulutusprosessiin liittyvien toimintojen hallinta. Ohjelma toimii internetissä, ja se voidaan ottaa käyttöön jopa ilman käyttökoulutuksia.

Koulutusportaali-osio kerää automaattisesti työntekijöiden koulutushistorian talteen, joten yritysten on helppo hakea vuoden 2014 alusta voimaan tulleen lain mukaista koulutuskorvausta. 'Työnantaja voi vähentää elinkeinotoiminnan tai maatalouden tulosta koulutusvähennyksen, joka on laskennallisesti noin puolet koulutusajan palkkakuluista. Koulutusvähennyksen saa enintään kolmelta koulutuspäivältä työntekijää kohden.' Lue lisää

Ohjelma toimii todistetusti hyvin sekä pienissä että isoissa organisaatioissa. Esimerkiksi Hätäkeskuslaitos hallitsee koko koulutusprosessinsa koulutustenhallintajärjestelmän avulla.

Koulutusrekisteriohjelmistoa ja sen tuloksia käytetään organisaatiossa muun muassa:

 • koulutusrekisterin ylläpitämiseen ja yhtenäistämiseen
 • koulutussuunnitteluun
 • määräaikaisten ja voimassaoloaikoja vaativien koulutusten seurantaan
 • osaamisen kehittämisen suunnitteluun ja toteutukseen
 • kehityskeskusteluiden tukena
 • kehittämisen seurantaan ja arviointeihin

Koulutusportaaliohjelmisto on osa WellWorksin tarjoamaa HR-järjestelmää. Se voidaan liittää osaksi eri moduuleita hyvin vaivattomasti. Esimerkiksi kehityskeskusteluihin saadaan linkitettyä henkilön koulutusrekisteri ja näkymään automaattisesti henkilörekisterin henkilökorttiin henkilön koulutukset.

Palvelu sisältää sopimuksenmukaisen käyttöoikeusajan sekä mahdollisuuden linkittää se myös myöhemmin osaksi WellWorksin osaamisenjohtamisjärjestelmää. Palveluun sisältyy myös olemassa olevien koulutustietojen sekä organisaation tuonti järjestelmään, ohjeistus järjestelmän käyttöön, palvelun sujumisesta huolehtiva oma asiakasvastaava sekä standardi asiakastuki.

Tästä voit käydä tutustumassa aiheesta tehtyyn esittelyyn [PDF].

OSKARI-Osaamiskartoitus

Osaamiskartoitusjärjestelmä pitää yllä reaaliaikaista rekisteriä käyttäjiensä osaamisalueista. Rekisteristä on työpaikalla helppo etsiä paras osaaja uuteen tehtävään tai esimerkiksi asettaa osaamistavoitteita tulevaisuudelle. Tämä tekee koulutusten suunnittelun helpoksi.

Ohjelma on tarkoitettu yrityksille ja yhteisöille, jotka haluavat huolehtia omasta kilpailukyvystään kehittämällä henkilöstönsä osaamista.

Ohjelma auttaa yrityksen henkilöstöä ja heidän kanssaan työskenteleviä HR-asiantuntijoita tai koulutuspalvelujen järjestäjiä arvioimaan osaamisen kehittämistä yrityksessä.

Lue lisää

Jotta henkilöstön osaamista voidaan tavoitteellisesti ja hallitusti kehittää, tarvitaan tietoa osaamisen nykyhetken laadusta ja sen kehittämisen tavoitteista.

Osaamiskartoitus on sähköinen järjestelmä yhteisön henkilöstössä piilevän osaamisen esille tuomiseen. Helppokäyttöinen ohjelma toimii internetissä.

Osaamiskartoitusta ja sen tuloksia käytetään organisaatiossa muun muassa:

 • henkilöstön osaamisen arvioinnissa
 • kehityskeskusteluissa
 • osaamisen kehittämisen suunnittelussa ja toteutuksessa
 • perehdyttämisen suunnittelussa ja toteutuksessa
 • kehittämisen seurannassa ja arvioinneissa
 • henkilöstön rekrytoinnissa

Osaamiskartoituksen avulla on mahdollista selvittää nopeasti ja helposti yrityksen osaamistarpeiden tämänhetkinen tilanne sekä tehdä osaamistarpeiden arviointi selkeistä raporteista.

Järjestelmän avulla osaamisen kehittämistä voidaan tehostaa siten, että resursseja kohdennetaan tarkoituksenmukaisesti: tulipalojen sammuttamisesta aina yrityksen strategiasta johdettuun osaamisen kehittämiseen.

Organisaation ja sen jokaisen jäsenen osaaminen saadaan havainnollisesti näkyviin monipuolisina ja reaaliaikaisina raportteina.

Hakutoiminnot auttavat osaamisen löytämisessä ja kehitysresurssien suuntaamisessa. Kun tiedetään, mitä osaamista organisaatiossa tarvitaan, mitä siellä on ja miten sitä hankitaan lisää, on tie määrätietoiselle kehitystyölle auki.

Ohjelman tavoitteena on parantaa yrityksen osaamistasoa sekä tiedon johtamista ja jakamista. Ohjelmiston käyttö estää osaamisvajeiden aiheuttamien haittavaikutuksien pitkittymistä. Tavoitteena on käynnistää systemaattinen osaamisen johtaminen helposti ja taloudellisesti.

Erityisesti osaamiskartoituksia varten luotu kyselytyökalu tekee kyselyjen tekemisestä, niihin vastaamisesta ja raporttien analysoinnista selkeää. Jokaiselle asialle on omat paikkansa, ja asiat ovat helposti löydettävissä.

Palkkauksenhallintajärjestelmä

Valtionhallinnon yksiköille suunniteltu palkkauksenhallintajärjestelmämme tarjoaa merkittävää helpotusta ja tehokkuutta palkanhallinnan prosesseihin. Yli vuoden ajan Luonnonvarakeskuksessa käytössä ollut järjestelmä on nyt saatavilla kaikille valtionhallinnon organisaatioille. Käyttökokemuksemme ovat osoittaneet järjestelmän tuovan todellisia hyötyjä ja parannuksia päivittäiseen työskentelyyn.

Lue lisää

Pikakatsaus Järjestelmän Hyötyihin

 • Läpinäkyvyys ja Tehokkuus: Luonnonvarakeskuksen projektipäällikkö Irma Vanhasen mukaan Vasu-järjestelmä tekee palkkausprosessista läpinäkyvän ja helpottaa merkittävästi kehityskeskustelujen käymistä sekä palkanmuutosten viemistä Palkeiden Kieku-järjestelmään.
 • Monipuoliset Hyödyt: Järjestelmä mahdollistaa johdon seurata arviointien etenemistä reaaliaikaisesti, tarjoaa virheiden vähentämisen työkalut, automaattiset raportit ja tietojen helpon siirron Exceliin sekä PowerPointiin.
 • Reaaliaikainen Tieto: HR, johto ja esihenkilöt saavat käyttöönsä oikeanlaista dataa reaaliajassa, vähentäen tarvetta manuaaliselle datan käsittelylle Excel-taulukoissa.

Keskeiset Ominaisuudet

 • Esihenkilön Näkymä: Näet omat ja alaistesi palkkatiedot reaaliaikaisesti, sisältäen työjonon ja arvioinnit.
 • Työsuoritusten ja Tehtävien Arviointi: Arvioi työsuoritusten ja tehtävien vaativuutta, vertaile suorituksia ja hyödynnä organisaation palkkausperusteita.
 • Tietojen Hakeminen ja Raportointi: Henkilöhakutoiminto ja tiedon siirto Exceliin tai PowerPointiin tekevät raportoinnista vaivatonta.
 • Vertailutoiminto: Vertaile yksikkösi tietoja koko organisaation tietoihin ja arvioi yksikkösi sijoittumista.
 • Johdon Toiminnot: Johdolla on laajemmat näkymät ja toiminnot, mukaan lukien automaattiset yhteenvedot ja palkkavaikutusten tarkastelu.

Haluatko Lisätietoa?

Jos haluat tehostaa organisaatiosi palkkauksenhallintaa ja tuoda arkeen merkittävää helpotusta, tutustu tarkemmin järjestelmäämme. Meiltä löytyy ratkaisut niin esihenkilöiden kuin johdon tarpeisiin, tehostaen palkkauksenhallintaa kattavasti ja monipuolisesti.

Perehdytys

WellWorksin sähköisellä perehdytystyökalulla voi lyhentää työn oppimiseen käytettävää aikaa, lisätä uuden työntekijän sitoutumista yritykseenne sekä vähentää kallista työntekijöiden vaihtuvuutta.

Sähköisellä automaattisesti viestittävällä perehdyttämisjärjestelmällä suunnittelette ja organisoitte helposti ja tehokkaasti niin uusien työntekijöiden perehdytyksen kuin uusiin työtehtäviin opastamisen.

Lue lisää

Huonosti toimiva perehdytys tulee kalliiksi. Usein siihen on syynä perehdyttämisprosessin huono suunnittelu ja valmistelu.

WellWorksin perehdyttämistyökalulla saatte:

 • suunniteltua ja määriteltyä sisällöt
 • ohjeistettua perehdyttäjät
 • viestitettyä selkeästi vastuuhenkilöille tehtävät
 • seurattua reaaliaikaisesti perehdytysprosessin etenemistä
 • luotua jokaiselle perehdytettävälle yksilöllisen ohjelman, jonka toteutumista perehdyttämisjärjestelmä seuraa ja tekee tarvittaessa muistutuksia vastuuhenkilölle ja perehdytettävälle

Perehdytystyökalu avaa selkeäksi kokonaisuudeksi työtehtävät, jotka työntekijän on helppo hahmottaa. Järjestelmä motivoi uuden työntekijän kiinnostusta systemaattisella ja ennakkoon suunnitellulla aikataululla.

Perehdytettävien asioiden omaksumista arvioivat niin perehdytettävä kuin perehdyttäjä, joten tarvittaessa voidaan reaaliaikaisesti työstää perehdytysprosessia tavoitteiden saavuttamiseksi.

Lisää tietoa perehdytys-työkalusta

Reklamaatio-b2b

Tiedätkö, kuinka paljon menetätte rahaa vuodessa tekemättömien reklamaatioiden vuoksi? Tai paljonko kallisarvoista aikaa kuluu samojen asioiden moneen kertaan tekemiseen ja tietojen turhaan etsimiseen?

Nyt sinulla on mahdollisuus tehostaa ja yksinkertaistaa reklamaatioprosessinne. Sekä havaituista virheistä ilmoittaminen, vaatimusten tekeminen ja lähettäminen että vastineiden seuraaminen helpottuvat ratkaisevasti.

Korvaa nyt kansioihin tallennetut ”reklamaatioexcelit” monipuolisella järjestelmällä, jolla voit tehdä kaikki reklamaatioiden laatimiseen, käsittelyyn ja dokumentointiin liittyvät asiat yhdessä paikassa.

Lue lisää

Meidän palvelumme avulla:

 • Vähennätte Virheitä ja Säästätte Aikaa: Automatisoi toistuvat tehtävät ja vähennä manuaalisen datan etsintää.
 • Kehitätte Reklamaatio-osaamista: Koko henkilöstö voi seurata ja oppia reklamaatioprosesseista, parantaen laadunvalvontaa ja toimittajien kanssa käytävää viestintää.
 • Pidätte Kirjaa Kaikista Reklamaatioista: Digitaalinen järjestelmä tallentaa kaikki reklamaatiot, mahdollistaen helpon seurannan ja analysoinnin.
 • Unohdatte "Reklamaatioexcelit": Siirtykää monipuoliseen järjestelmään, jossa kaikki reklamaation tekemiseen, käsittelyyn ja dokumentointiin liittyvät toimet hoituvat yhdessä paikassa.

Miksi valita Reklamaatio-b2b?

 • Matalampi Kynnys Virheiden Ilmoittamiseen: Selkeä ja ohjaava järjestelmä kannustaa aktiiviseen virheiden raportointiin.
 • Reaaliaikainen Tieto Toimitusten Laadusta: Saatte arvokasta tietoa toimitustenne laatupoikkeamista, parantaen hankintapäätöksiä ja toimittajien valintaa.
 • Asiantunteva Seuranta ja Käsittely: Sähköposti-ilmoitukset ja määräaikaiset muistutukset varmistavat, että mikään ei jää huomiotta.

Hankkimalla pilvipalveluna toimivan Reklaamaatio-b2b–järjestelmän yksinkertaistat yrityksesi reklamaatioiden tekemisen ja autat työntekijöitä keskittymään siihen, mikä on tärkeää.

Varaa maksuton etädemo nähdäksenne, miten Reklamaatio-b2b voi mullistaa yrityksenne reklamaatioprosessit. Ottakaa askel kohti sujuvampaa, tehokkaampaa ja kannattavampaa liiketoimintaa jo tänään.

Tutustu

Rekry

Rekrytoinnin työkalu on edullinen, yksinkertainen ja helppokäyttöinen rekrytointijärjestelmä, jolla säästetään organisaatioissa aikaa ja vaivaa. Teette työpaikkailmoituksen ja siihen liittyvän hakemuslomakkeen, jonka voitte helposti linkittää nettisivuillenne. Yritysilmeenne mukainen työpaikkailmoitus on luettavissa sivuiltanne saman tien.

Lue lisää

Jos yrityksessänne on paljon määräaikaisia työsuhteita ja työntekijöiden vaihtuvuus suurta tai toimialojen ja tehtävien kirjo moninainen, tarvitaan helppokäyttöistä rekrytointijärjestelmää. Sen avulla hakemusten hallinta on kaikille käyttäjille tehokasta ja vaivatonta.

Hakijat saavat käyttäjätunnukset, joilla he voivat päivittää hakemuksensa. Työpaikkahakemukset voidaan käsitellä nopeasti ja vaivattomasti sekä hakijaviestintä hoitaa helposti.

WellWorksin rekrytointijärjestelmä räätälöidään aina asiakkaan erityistarpeita vastaavaksi ja sitä muokataan tarvittaessa ilman mittavaa erillisprojektia. Rekry-järjestelmän käyttö ja hallinnointi on kevyttä, eikä se vaadi yrityksenne it-resursseja.

WellWorksin osaamiskartoitusjärjestelmä voidaan tarvittaessa liittää osaksi Rekry-järjestelmän henkilöarviointia.

Työajan kohdentuminen

Työajan kohdentumisen seurantatyökalua tarvitaan silloin, kun halutaan selvittää, mihin työaika yrityksessä todellisuudessa menee. Tuloksellisessa yrityksen johtamisessa ydinkysymys on, kohdistuuko henkilökunnan ajankäyttö yrityksen tavoitteiden kannalta oikeisiin tehtäviin.

WellWorks on kehittänyt työkalun, jolla jokainen työntekijä ja esimies voi helposti seurata tehtävien kohdentumista kustannuspaikoittain ja työaiheittain. Ohjelman helppokäyttöisyyden ansiosta työajan merkitseminen järjestelmään vie työntekijältä päivässä vain noin 3–5 minuuttia. Sovellus toimii internetissä ja matkapuhelimessa.

Asiat etenevät vasta, kun tiedetään, mikä niiden kulkua estää.

Työssäoppimisen ohjaus

Henkilöstön moniosaamisen kehittämiseen luodulla työssäoppimisen ohjausjärjestelmällä työpaikat voivat helposti suunnitella, luoda, organisoida ja dokumentoida työssäoppimisen ohjausta. Järjestelmää voi hyödyntää myös työssäoppimisen arvioinnissa.

Työssäoppiminen voidaan rakentaa itseään ohjaavaksi prosessiksi, joka mahdollistaa asioiden dokumentoinnin ja arvioinnin työssäoppimisen eri vaiheissa.

Lue lisää

Työpaikalla oppimista helpottavat selkeästi määritellyt tavoitteet ja niiden reaaliaikainen seuranta. Työpaikkaohjaajan ohjaustoimintaa voidaan helpottaa tarjoamalla työkalu ohjauksen toteuttamiseen.

Työssäoppimisen pitäisi olla aidossa työympäristössä tapahtuvaa tavoitteellista, ohjattua ja arvioitua opiskelua. Suomessa ei ole ollut muita sähköisiä välineitä työssäoppimisen ohjaamiseen kuin WellWorksin kehittämä, parhaana eOppimisen palkinnolla eEemelillä, palkittu eTaitava-järjestelmä. Päätelaiteriippumaton työkalu on lähinnä palvellut ammattikoulujen työssäoppimista.

Työpaikan tulee valmistautua hyvin ennen työssäoppimisen käynnistymistä. Hyvin suunniteltu ja vaiheistettu prosessi helpottaa niin työssäoppijaa kuin työpaikkaakin. WellWorksin työkalun avulla voidaan työssäoppimisen eri vaiheet suunnitella ennakkoon, ja niitä on helppo muokata työssäoppijan tarpeita vastaaviksi.

Työssäoppimisprosessia johdetaan jatkuvasti työn lomassa järjestettävillä ohjauskeskusteluilla. Keskustelujen käyminen muuttuu, eikä aikaa tarvitse tuhlata turhiin kyselyihin siitä, mitä on tehty ja miten on mennyt, vaan kaikki tekeminen on keskustelijoilla näkyvillä arviointeineen. Eri vaiheessa annettu palaute ja muutosehdotukset saadaan käsiteltyä saman tien, ja tarvittaessa lisätoimenpiteistä voidaan sopia ja kirjata ne suunnitelmaan.

Tm-työsuhteen muutosjärjestelmä

Tm-työsuhteen muutosjärjestelmän avulla onnistuu kätevästi uuden tai uusiin tehtäviin siirtyvän työntekijän tietojen välittäminen tarvittaville organisaation osapuolille. Tämä helpottaa HR:n työskentelyä, kun samoja tietoja ei tarvitse lähettää kaikille erikseen.

Lue lisää

Vain yksi ilmoitus riittää
Työkalulla voidaan määritellä, keille kaikille ilmoitus lähetetään. Osapuolet saavat sitten uuden ilmoituksen sähköpostiinsa. Yhdellä ja samalla ilmoituksella voidaan uudelle työntekijälle tilata esimerkiksi käyttäjätunnukset tietohallinnolta ja työvaatteet hankinnalta.

Ilmoituksen täyttäminen
Muutoslomakkeen täyttäminen on helppoa ja nopeaa. Lomakkeeseen täytetään työntekijän henkilötiedot niille kuuluviin tekstikenttiin. Tämän jälkeen listasta valitaan/ruksitaan kaikki työntekijän tarvitsemat palvelut ja tarvikkeet, jotka tietohallinto, toimistopalvelut ja hankinta toimittavat työntekijälle. Samalla ilmoituksella voi lähettää tiedon työntekijän työsuhteen muutoksista myös työterveyshuoltoon sekä organisaatiokaaviosta vastaaville.

Ilmoituspohjan muokkaaminen
Ilmoituksen valintoja ja listoja voi helposti muokata organisaation tarpeisiin sopiviksi. Valikosta valitaan vain osio, jolloin sen valintoja pääsee muokkaamaan, lisäämään ja poistamaan. Näin lomakkeesta löytyy esimerkiksi juuri ne palvelut, joita sinun organisaatiosi tietohallinto toimittaa työntekijöille. Valintoihin määritellään se sähköpostiosoite, johon lähetetään viesti, kun kyseinen valinta on tehty.

Ilmoitusten vastaanottajat
Asetuksissa voi määritellä vakituiset viestien vastaanottajat, ketkä saavat aina automaattisen sähköpostiviestin järjestelmästä. Sähköpostiosoitteen kohdalle voi vielä erikseen laittaa rastin ruutuun, jos viestiin saa sisällyttää kyseessä olevan työntekijän henkilötunnuksen.

Tapahtumien selaaminen
Työkalulla voi vaivattomasti selata aikaisemmin lähetettyjä ilmoituksia. Kalenterinäkymästä valitaan haluttu aikaväli, ja näyttöön listautuu päivämäärittäin kyseisellä välillä tehdyt ilmoitukset. Kunkin ilmoituksen sisällön ja vastaanottajat saa näkyviin klikkaamalla.

Tutustu lisää ja katso video miten Tm-työsuhteen muutosjärjestelmä toimii.