WellWorks tarjoaa käyttöönne päätelaiteriippumattomia työturvallisuus- ja ympäristöjohtamisen järjestelmiä. Näillä yrityksen arjessa toimiviksi kehitetyillä työkaluilla alennatte tapaturmista johtuvia kustannuksia ja riskejä sekä vähennätte poissaoloja, vaihtuvuutta ja tapaturmien määrää. Ympäristöjohtamisen järjestelmällä vähennätte ympäristövahinkojen määrää, kehitätte liiketoiminnan jatkuvuuden hallintaa ja sitä kautta varmistatte tuottavuuden paranemisen.

Kun yrityksenne välttää vaaratilanteet, tapaturmat, konerikot, prosessihäiriöt sekä ympäristövahingot, yrityksen asema ja maine paranevat asiakkaiden, yhteistyökumppaneiden ja suuren yleisön keskuudessa. WellWorksin Työturvallisuus- ja ympäristöjohtamisen järjestelmillä voitte luoda turvallisempia, terveellisempiä ja tuottavampia työpaikkoja.

Lue lisää

Parantaaksenne työpaikkojen työturvallisuutta ja estääksenne ympäristövahinkoja toimintaan on saatava mukaan koko henkilöstö. Käytännössä se onnistuu vain tekemällä asiat julkisiksi ja niiden käsittely läpinäkyväksi, mikä kannustaa yhteiseen ongelmanratkaisuun.

WellWorksin järjestelmissä jokainen työntekijä voi tehdä turvallisuus- ja ympäristöhavaintoja sekä oppia niiden ja tapaturmien ja ympäristövahinkojen läpinäkyvästä käsittelystä.

Tarkastamo - Yhtenäistää kirjaamiskäytännöt toimivaksi kokonaisuudeksi

Viranomaistarkastusten, auditointien ja riskiarvioiden toimenpiteiden hallinta on nyt nopeaa ja helppoa TARKASTAMO:n avulla.

Tarkastamoon voidaan koota kaikki turvallisuuteen liittyvät asiakirjat:

  • Riskien- ja vaaranarvioinnit
  • Työterveyshuollon työpaikkaselvitykset
  • Palo - tai ympäristöviranomaisten tarkastukset
  • AVI:n työsuojelutarkastukset
  • Sisäiset ja ulkoiset auditoinnit
Lue lisää

TARKASTAMO on tehty helppokäyttöiseksi ja monipuoliseksi järjestelmäkokonaisuudeksi, joka muokkautuu käyttäjän tarpeisiin sopivaksi.Järjestelmässä jokainen voi tarkastella ja selata yrityksessä tehtyjä havaintoja, auditointeja sekä muutosehdotuksia. Käytössä on myös monipuoliset hakutyökalut, joiden avulla saadaan nopeasti etsittyä tietoa ja muodostettua raportteja.

TARKASTAMO:ssa on myös paljon älykkäitä toimintoja. Esimerkiksi totuttajalle lähtee automaattisesti muistutusviesti, mikäli hän ei ole tehnyt sovittuja toimenpiteitä määräpäivään mennessä.

Helppokäyttöisyyttä lisäävät erilaiset valmiit pohjat ja vetovalikot. Ennalta määriteltyjen vetovalikoiden avulla tietojen syöttäminen on nopeaa ja helppoa. Vakioiduilla ilmoituspohjilla voidaan parantaa tarkastustoimenpiteitä, auditointien ja muutosehdotusten ilmoittamista, toteutusta ja seurantaa. Kirjaamisen yhteydessä voidaan tehdä myös riskiarviointi käyttämänne luokituksen mukaisesti.

Havainnon toimenpiteet kirjataan järjestelmään mahdollisimman tarkasti. Havainto voidaan kuvata myös valokuvin ja piirroksin. Nämä voidaan liittää järjestelmään hyvin helposti liitteeksi.

Jokaiselle käyttäjälle tulee henkilökohtainen tunnus järjestelmään, joten TARKASTAMO:n avulla voidaan määritellä helposti henkilöt, jotka saavat kirjata tarkastustoimenpiteitä, auditointipoikkeamia tai tehdä muutospäivityksiä. TARKASTAMO toimii SaaS-palveluna, joten mitään laite- tai ohjelmistohankintoja ei tarvitse erikseen tehdä. Lisätietoa TARKASTAMOSTA.

Turvallisuus- ja ympäristöhavaintojärjestelmä

Päätelaiteriippumattomalla työkalulla dokumentoitte helposti ja tehokkaasti turva- ja ympäristökierroksilla tehdyt havainnot, olivatpa ne positiivia tai negatiivisia. Työkalu muokataan aina vastaamaan tarpeitanne, jolloin sen käyttö on helppoa.

Työkalulla teette kuvalliset, selkeät ja tarkat pöytäkirjat kierroksista ja määrittelette havaitulle asialle vastuuhenkilön sekä sen, mihin mennessä asia on laitettava kuntoon. Järjestelmä seuraa toteutumisia ja muistuttaa roikkumaan jääneistä asioista, jolloin mikään ei jää kesken.

Lue lisää

Päätelaiteriippumattomassa järjestelmässä on osallistumis- ja tilatietojen syöttäminen todella helppoa pudotusvalikkojen avulla. Havainnot tyypitetään eri värein, jotka ohjaavat jatkokäsittelyprosessia. Havainnoista otetut kuvat voidaan kohdistaa suoraan tehtyyn havaintoon, jolloin aikaa säästyy rutiinipaperityön jäädessä pois. Voitte liittää havaitsemiinne asioihin kierroksella otettuja kuvia.

Terve Maajussi - maatilan työoloselvitysohjelmisto

Terve Maajussi – Maatilan työoloselvitys -ohjelmisto on kehitetty maatilojen ja työterveyshuollon välisen vuorovaikutuksen parantamiseen. Terve Maajussi -ohjelman käyttö kannustaa työolojen parantamiseen. Tietoa voidaan välittää nopeasti molempiin suuntiin. Näin reagointimahdollisuus nopeutuu.

Viljelijä voi laittaa asioitaan kuntoon silloin, kun on kiireettömämpää aikaa. Avukseen hän saa verkosta selkeät, neuvovat tilakäyntipalautteet, jotka auttavat muistamaan tärkeät kohteet. Maatilan sähköistä työoloselvitysjärjestelmää käytettäessä viljelijällä on omat ajantasaiset tiedot aina katseltavissa verkossa. Ohjelma muistuttaa työterveyshuoltoa ja tilallista lähestyvästä tilakäynnistä.

Lue lisää

Työterveyshuolto kerää nykyisin maatiloilta tietoa useaan eri järjestelmään, joista kokonaiskuvan luominen on työlästä, joskus jopa mahdotonta. Tilakäyntiraportit ovat tällöin hajallaan eri tiedostoissa tai arkistoissa.

Tilakäyntiin liittyvät asiakirjat tehdään pääsääntöisesti käsin, jolloin ajankäyttö ja tarkkuus kärsivät. Nykyisillä toimintatavoilla maatilan tiedot joudutaan usein näpyttelemään jopa 3–4 kertaan eri järjestelmiin.

Terve Maajussi -palvelulla työterveyshuolto saa muutettua toiminnan nopeasti ja kustannustehokkaasti enemmän vuorovaikutusmahdollisuuksia tarjoavaksi palveluksi valmiiden sisältöjen avulla. Samalla maatilojen työterveyshuollon laatu paranee sähköisen vuorovaikutuksen myötä.

Terve Maajussi -järjestelmä säästää aikaa ja kustannuksia niin viljelijältä kuin työterveyshuolloilta. Tilakäyntien laatu ja vaikuttavuus paranevat.

Internetissä ja tableteissa toimiva järjestelmä mahdollistaa vuorovaikutteisen yhteydenpidon tilakäyntien välillä. Lisäksi sähköpostiviesteinä toimiva muistutusjärjestelmä vähentää asioiden jäämistä puolitiehen.

Työterveyshuolto voi seurata raporteista reaaliaikaisesti maatiloilla sovittujen tehtävien etenemistä, jolloin se voi tarjota laadukasta ja oikea-aikaista tukea maatilan työturvallisuuden kehittämiseen.

Työlupien myöntämis- ja seurantajärjestelmä

Vaarallisissa töissä pitää käyttää työlupajärjestelmää. Tämä usein hankala ja työläs tehtävä voidaan tehdä helposti ja laadukkaasti työlupien myöntämis- ja seurantajärjestelmällä. Yrityksenne saa tarpeidenne pohjalta luodut luvat, jolloin lupien myöntäminen nopeutuu. Samoja lupia ei tarvitse kirjoittaa moneen kertaan, vaan niitä voidaan jakaa ja kopioida tehokkaasti.

Lue lisää

Haluatteko vapautua turhasta moneen kertaan tehtävästä työstä työlupien myöntämis- ja seurantavelvoitteen täyttämisessä?

Työpaikoilla, joissa tehdään vaarallisia töitä tai on suuria vahinkoriskejä, pitää työntekijöiden turvallisuuden ja terveyden suojelemiseksi ryhtyä työn järjestelyä ja suojausta koskeviin toimenpiteisiin. Työnantajan tulee laatia työntekijöille kirjalliset toimintaohjeet sekä opastaa heitä suojaukseen liittyvissä asioissa.

WellWorksin työlupien myöntämis- ja seurantajärjestelmässä on valmiina erilaisia lupapohjia, kuten tulityölupa, kattilalaitoksen yleinen työlupa, säiliötyölupa, tulityölupa räjähdysvaarallisiin tiloihin ja työlupa sähkölaitteistoihin.

Työturvallisuus

WellWorksin yhteistyössä asiakkaidensa kanssa kehittämä Työturvallisuus-järjestelmä on laaja sähköisen työturvallisuusjohtamisen ratkaisu. Asiakkaiden arkeen kehitetyillä web- ja mobiilipohjaisilla, helppokäyttöisillä ja luotettavaksi todetuilla työkaluilla saadaan uutta tehoa työturvallisuusasioiden hallintaan, ohjaukseen ja kehittämiseen. Tarjolla on helppokäyttöinen, kuvia käyttävä, mukailtavissa oleva, netti- ja mobiilisovelluksena toimiva työturvallisuusjärjestelmä.

Tutustu esitteeseen

Lue lisää

Työturvallisuus-järjestelmä on muokattavissa yrityksenne näköiseksi, ja siitä voi ottaa käyttöön eri työkaluja oman tarpeen ja aikataulun mukaan. WellWorksin työturvajärjestelmään kuuluvat seuraavat moduulit: tapaturmailmoitukset, läheltä piti -ilmoitukset ja turvallisuushavainnot.

Lisäksi järjestelmään voidaan integroida ympäristövahinkojen seuranta- ja käsittelyjärjestelmä sekä sähköinen työlupien myöntämis- ja seurantajärjestelmä. Se voi pitää sisällään esimerkiksi tulityöluvan, kattilalaitoksen yleisen työluvan, säiliötyöluvan, tulityöluvan räjähdysvaarallisiin tiloihin sekä työluvan sähkölaitteistoihin.

Tapaturmailmoitukset

Helppokäyttöinen, yrityksenne tarpeisiin taipuva tapaturmien ilmoitusjärjestelmä on paljon muutakin kuin tapahtumia sähköisesti dokumentoiva työkalu. Ilmoituksen tekijän ei tarvitse kirjoittaa romaania tapahtuneesta, eikä käyttää paljon aikaa ilmoituksen tekemiseen, vaan hän voi kätevästi hyödyntää ennalta määriteltyjä valikkoja. Tallennettaessa ilmoitus järjestelmään se menee suoraan tiedoksi organisaation avainhenkilöille. Ilmoituksen yhteydessä vastuutetaan toimijat, joiden toiminta asian parissa tehdään läpinäkyväksi. Järjestelmä myös muistuttaa vastuu- ja avainhenkilöitä tekemättömistä töistä. Järjestelmä tuottaa automaattisesti reaaliaikaiset raportit erilaisiin tarpeisiin. Työntekijät näkevät tapaturmien käsittelyn ilman tapaturmassa loukkaantuneiden henkilöiden nimiä.

Läheltä piti -ilmoitukset

Päätelaiteriippumaton työturvallisuusjärjestelmä opettaa ja motivoi tekemään ilmoituksia. Turvallisuushavainnoista ja läheltä piti -tilanteista raportoineet työntekijät saavat myöhemmin sähköpostilla tiedon tehdyistä korjaavista toimenpiteistä. Ilmoituksen tekijät huomaavat, että heidän ilmoituksensa johtavat konkreettisiin toimenpiteisiin, eli ilmoituksia ei pyydetä tekemään vain tekemisen ilosta. Kun työturvallisuusasioita hoidetaan verkossa, tieto tavoittaa kaikki reaaliaikaisesti ja kustannustehokkaasti. Lisäksi kaikki voivat oppia tapahtuneesta. Työturvallisuusjärjestelmä automatisoi asioiden käsittelyn poistamalla turhan hässäköimisen ilmoitusten, liitteiden ja raporttien tekemisestä, lähettämisestä ja seurannasta.

Turvallisuushavaintojen tekeminen

Ennakoivien turvallisuushavaintojen ja läheltä piti -tilanteiden havaitsemista ja niiden raportointia voidaan tehostaa organisaatiossanne Turvallisuusjärjestelmän avulla. Internetissä ja matkapuhelimella toimivan järjestelmän käytöllä voidaan vähentää työtapaturmien määrää, ja pitkäjänteisellä työllä saavuttaa jopa nollan tapaturman tavoite. Turvallisuusjärjestelmän käyttömahdollisuus matkapuhelimella madaltaa kynnystä ilmoitusten tekemiseen. Työkalujen käyttö on helppoa, sillä järjestelmä toimii ennalta määritellyllä tavalla ja automatisoidusti sovellettuna organisaationne toimintatapoihin. Järjestelmän avulla kaikki tarvittavat tiedot voidaan dokumentoida puhelimella jo heti tapahtumapaikalla.

Liitettävät moduulit

Osaksi Työturvallisuus-järjestelmää voidaan yhdistää tarpeidenne mukaan työtehtävien suorittamiseen vaadittavia lupatoimintoja ja Ympäristövahinkojen ilmoitus- ja käsittelyjärjestelmä.

Vieraskirjaamo

Selkeä ja helppokäyttöinen vierailijoiden kirjaamisohjelmisto helpottaa arkeanne. Vieraskirjaamosta saatte käyttöönne netissä toimivan vierailijahallintaan kehitetyn yksinkertaisen ja toimivan kustannustehokkaan järjestelmän.

Lue lisää

Vieraskirjaamon avulla vierailun yhteyshenkilö luo nettiselaimellaan sovitusta tapaamisesta ennakkoon vierailijakortin, jonka tietoja voi myöhemmin tarvittaessa muokata. Vastaanotossa voidaan korttiin merkitä saapumisaika ja tulostaa ja luovuttaa vierailijakortti. Samalla järjestelmä välittää tiedon vieraan saapumisesta vierailuun osallistuvien sähköpostiin. Vieraan poistuminen kirjataan sopimallanne tavalla, joko isännän tai vastaanoton toimesta. Vieraskirjaamon web-palvelussa näkyvät selkeästi tulevat vierailut, paikallaolevat vieraat ja päättyneet vierailut, mikä lisää turvallisuutta sekä parantaa palveluanne.

Vieraskirjaamon käyttö on nopeaa. Avautuvien valikkojen avulla vierailukutsun tekemiseen ei mene monta sekuntia.

WellWorks toimittaa käyttöönne valmiin Vieraskirjaamo-paketin, johon kuuluu sovituilla tiedoilla ja logolla varustettu vieraskorttipohja ja vieraskortin tulostamiseen soveltuva tulostin sekä tulostusmateriaali. Järjestelmä toimii internetin kautta, joten sen käyttöönotossa ei tarvita kalliita laite- tai ohjelmistoinvestointeja.

Tutustu esittelyyn

Ympäristöturvallisuus-järjestelmä

Ympäristöturvallisuusjärjestelmällä voitte johtaa ympäristöhaittojen ja vahinkojen ehkäisyä ja valvontaa. Päätelaiteriippumattomalla työkalulla saatte koko henkilökuntanne osallistumaan ympäristövahinkoriskien ennaltaehkäisyyn, mikä vähentää äkillisistä häiriö- ja onnettomuustilanteista aiheutuvia ympäristöriskejä.

Lue lisää

Ympäristöriski voi toteutuessaan aiheuttaa yritykselle mittavia kustannuksia, sillä lainsäädännön mukaan vahingon aiheuttaja maksaa korvaukset. Tämä koskee myös tahattomasta toiminnasta aiheutuneita vahinkoja. Ympäristövahingot voivat aiheuttaa yritykselle myös muita seurauksia, kuten kielteistä julkisuutta. Ympäristöriskien tunnistamisella ja hallinnalla pyritään ensisijaisesti ehkäisemään riskien toteutumista.

Hyvä ympäristöriskien hallinta vaatii yritykseltänne helppokäyttöisiä työkaluja, joiden avulla voitte tehdä ja käsitellä sähköisesti ympäristöhavaintoja ja ympäristövahinkoilmoituksia sekä kirjata ympäristövalituksia.

Tärkeää on myös se, että koko henkilöstönne voi oppia tapahtuneista vahingoista tai läheltä piti -tilanteista tutustumalla vapaasti järjestelmään syötettyihin ilmoituksiin ja niiden käsittelyyn.

Ympäristöturvallisuusjärjestelmä muokataan aina vastaamaan tarpeitanne, jolloin sen käyttö on helppoa. Valmiit valikot helpottavat ja nopeuttavat ilmoitusten tekemistä mobiililaitteilla vaikeissakin olosuhteissa. Ilmoituksiin voidaan helposti liittää kuvia tai muita liitetiedostoja.

Sähköisten ilmoitusten tarkastelu, muokkaaminen ja käsittely on järjestelmässä helppoa. Käyttäjäoikeuksiin perustuvalla, automaattisesti sähköpostiin ilmoituksia tekevällä järjestelmällä käsittelypöytäkirjat tulee tehtyä asianmukaisesti. Järjestelmässä on monipuoliset raportointiominaisuudet, joilla käyttäjät voivat etsiä ja muokata tietoa tarpeidensa mukaan.

HoivaTyöTurva- helpota työturvallisuusarjen pyöritystä

Ota kokonaisuus haltuun ja mahdollista koko henkilöstön osallistuminen työturvallisuuden ja laadun kehittämiseen. Monipuoliset työkalut, vikkelä ilmoitusten käsittelymahdollisuus ja kattava raportointi muodostaa HoivaTyöTurvasta erinomaisen kokonaisuuden. Henkilöstön työturvallisuusasioiden osaaminen kasvaa aivan kuin itsestään, koska työkalu tekee työturvallisuusasiat reaaliaikaisesti läpinäkyväksi koko henkilöstölle. Lisäksi näitä työkalua käyttäessänne täytätte laatujohtamisen ja lainsäädännön vaatimukset samalla kilpailuetua rakentaen.

Lue lisää

Järjestelmän käyttöönotto on edullista, koska sinun ei tarvitse tehdä mitään laite- tai ohjelmistohankintoja. HoivaTyöTurva on nettiselaimella ja mobiililaiteilla toimiva palvelu. Järjestelmän käyttö on helppoa eikä se vaadi käyttäjältään mitään teknistä erityisosaamista. Järjestelmä huolehtii automaattisesti tiedottamisesta ja kattavat raportit ovat helposti kaikkien työntekijöiden katseltavissa.

Ota meihin yhteyttä niin rakennamme teille juuri oman työturvallisuuskäytäntöjen mukaisen kokonaisuuden.

Katso lisätietoja ja esittelyvideo