Ympäristöturvallisuus-järjestelmä

Ympäristöturvallisuusjärjestelmällä voitte johtaa ympäristöhaittojen ja vahinkojen ehkäisyä ja valvontaa. Päätelaiteriippumattomalla työkalulla saatte koko henkilökuntanne osallistumaan ympäristövahinkoriskien ennaltaehkäisyyn, mikä vähentää äkillisistä häiriö- ja onnettomuustilanteista aiheutuvia ympäristöriskejä.

Ympäristöriski voi toteutuessaan aiheuttaa yritykselle mittavia kustannuksia, sillä lainsäädännön mukaan vahingon aiheuttaja maksaa korvaukset. Tämä koskee myös tahattomasta toiminnasta aiheutuneita vahinkoja. Ympäristövahingot voivat aiheuttaa yritykselle myös muita seurauksia, kuten kielteistä julkisuutta. Ympäristöriskien tunnistamisella ja hallinnalla pyritään ensisijaisesti ehkäisemään riskien toteutumista.

Hyvä ympäristöriskien hallinta vaatii yritykseltänne helppokäyttöisiä työkaluja, joiden avulla voitte tehdä ja käsitellä sähköisesti ympäristöhavaintoja ja ympäristövahinkoilmoituksia sekä kirjata ympäristövalituksia.

Tärkeää on myös se, että koko henkilöstönne voi oppia tapahtuneista vahingoista tai läheltä piti -tilanteista tutustumalla vapaasti järjestelmään syötettyihin ilmoituksiin ja niiden käsittelyyn.

Ympäristöturvallisuusjärjestelmä muokataan aina vastaamaan tarpeitanne, jolloin sen käyttö on helppoa. Valmiit valikot helpottavat ja nopeuttavat ilmoitusten tekemistä mobiililaitteilla vaikeissakin olosuhteissa. Ilmoituksiin voidaan helposti liittää kuvia tai muita liitetiedostoja.

Sähköisten ilmoitusten tarkastelu, muokkaaminen ja käsittely on järjestelmässä helppoa. Käyttäjäoikeuksiin perustuvalla, automaattisesti sähköpostiin ilmoituksia tekevällä järjestelmällä käsittelypöytäkirjat tulee tehtyä asianmukaisesti. Järjestelmässä on monipuoliset raportointiominaisuudet, joilla käyttäjät voivat etsiä ja muokata tietoa tarpeidensa mukaan.